FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. DANE SPRZEDAWCY

AKADEMIA MOŻLIWOŚCI Milena Borkowska

ul. Słowackiego 55/1; 60-521 Poznań
NIP: 7123015735

REGON: 364328106

2. DANE KONSUMENTA

Imię i Nazwisko Konsumenta*:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres zamieszkania Konsumenta*:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres e-mail do kontaktu*:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Numer telefonu do kontaktu*:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*Brak powyższych danych może znacznie utrudnić, a także opóźnić zwrot płatności.

3. INFORMACJE O DOKONANYM ZAKUPIE

Data dokonania zakupu (dzień-miesiąc-rok)*:

…………………………………………………………………………………………….

Data otrzymania zamówienia (dzień-miesiąc-rok)*:

…………………………………………………………………………………………….

Zwrot dotyczy produktów*:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zamówienie zostało opłacone następującym sposobem płatności*:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sposób dostawy i poniesiony koszt dostawy*:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*Brak powyższych danych może znacznie utrudnić, a także opóźnić zwrot płatności.

4. OŚWIADCZENIE KONSUMENTA

Działając na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r. poz. 827), niniejszym odstępuję od umowy szczegółowo opisanej w pkt 3 lit. a­-f niniejszego oświadczenia, którą zawarłem ze Sprzedającym określonym w pkt 1. Do niniejszego oświadczenia załączam potwierdzenie transakcji (paragon, rachunek, fakturę VAT *niepotrzebne skreślić). Zostałem poinformowany o konieczności pokrycia kosztów dostawy i kosztów zwrotu zamówionego towaru w wysokości przekraczającej zwykły najtańszy sposób wysyłki zamówionego towaru i godzę się na poniesienie tych kosztów. Zobowiązuję się do niezwłocznego zwrotu dostarczonych towarów, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia niniejszego oświadczenia. Zobowiązuję się zwrócić dostarczone towary w stanie niepogorszonym ponad zmiany, będące wynikiem korzystania z towarów w sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów – pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej z tego tytułu. Proszę o zwrot uiszczonej płatności na mój rachunek bankowy nr: ………………………………………………………………………………………………………….

5. MIEJSCOWOŚĆ, DATA I PODPIS KONSUMENTA

Miejscowość:

………………………………………………………………..

Data:

………………………………………………………………..

Czytelny podpis Konsumenta:

………………………………………………………………

INFORMACJE DODATKOWE

Wypełniony i podpisany formularz należy przesłać na adres Sprzedawcy, podany w pkt 1. lub na adres e­mail Sprzedawcy, określony w Regulaminie.

×
×

Koszyk