POLITYKA PRYWATNOŚCI / KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje zasady przetwarzania przez Właściciela niniejszej strony internetowej informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: www.akademiamozliwosci.com.pl oraz www.brandmasterstudio.com oraz www.wzmocnijpewnoscsiebie.pl– zwanego dalej “Serwisem”.

 2. Operatorem i Właścicielem Serwisu oraz Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest Milena Borkowska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: AKADEMIA MOŻLIWOŚCI Milena Borkowska z siedzibą przy ul. Dalków 1A/3, 59-180 Dalków, o nr NIP: 7123015735 oraz nr REGON: 364328106, zwana dalej “Administratorem”.

 3. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez osoby korzystające z Serwisu, w związku z korzystaniem przez te osoby z usług i produktów oferowanych przez Administratora, zwane dalej “Użytkownikami” (lub “Użytkownikiem” w przypadku liczby pojedynczej).

 4. Adres kontaktowy poczty elektronicznej Administratora to: biuro@akademiamozliwosci.com.pl

 5. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerze Administratora, który jest utrzymywany przez firmę: Lh.pl – więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.lh.pl/o-firmie

PODSTAWY I CELE PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Dane osobowe zbierane przez Administratora przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z “RODO”, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.).

 2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych mu danych Administrator opracował wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają na celu zapobiec udostępnienie danych osobom nieupoważnionym. Ponadto Administrator kontroluje ich wykonanie, a także stale sprawdza ich zgodność z obowiązującymi aktami prawnymi.

 3.  Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne, a dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkowników oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy stronami oraz której stroną jest osoba, której dane dotyczą.

 4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

  • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Administratora.

  • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

 5.  Serwis wykorzystuje dane osobowe Użytkowników w następujących celach:

  • Obsługa i realizacja zamówień złożonych przez formularz zamówienia;

  • Prowadzenie Newslettera o autorskiej nazwie “Inspiletter” (celem nawiązania i utrzymania relacji biznesowej oraz z kontrahentami i potencjalnymi klientami);

  • Prowadzenie systemu komentarzy (komentarze blogowe oraz opinie o produktach i usługach);

  • Prowadzenie rozmów typu chat online;

  • Obsługa zapytań przez formularz kontaktowy;

  • Przygotowanie, pakowanie oraz wysyłka zamówionych produktów (w tym wysyłka email);

  • Realizacja zamówionych usług;

  • Rozliczenie, księgowanie i obsługa prawna zamówionych produktów oraz usług;

  • Obsługa płatności za zamówione produkty oraz usługi;

  • Windykacja należności;

  • Obsługa kont użytkowników sklepu internetowego;

  • Prezentacja oferty lub informacji.

 6. Dane podane przez Użytkownika w formularzu na stronach Serwisu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia konkretnego zapytania lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

 7. W stosunku do Użytkownika mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

 8. Komentarze Użytkowników tzw. “gości” mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu, celem wykrycia i zablokowania publikacji w Serwisie spamu.

 9. Informacje o zachowaniu UżytkownikówSerwisie mogą podlegać raportowaniu (“logi”). Dane te są wykorzystywane w celu administrowania Serwisem.

 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prawidłowej obsługi Serwisu.

 11. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą.

KATEGORIE I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.

 2. Kategorie przetwarzanych przez Administratora danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres oraz inne dane niezbędne do realizacji określonego celu przetwarzania danych osobowych, gdy jest to zgodne z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.

 3. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

 4. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych podanych w formularzu z adresem e-mail Użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail Użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony Serwisu zawierającej formularz.

 5. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata, chyba że Użytkownik wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych.

 6. Jeśli Użytkownik zamieści komentarz w postaci komentarza do artykułu lub opinii o produkcie czy usłudze, to jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu Serwis jest w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji, a także zapewnić prawidłowe działanie części Serwisu będącej sekcją komentarzy.

KOMENTOWANIE I REJESTRACJA W SERWISIE A PRZETWARZANIE DANYCH

 1. Kiedy Użytkownik pozostawia komentarz w Serwisie, wtedy Serwis zbiera dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP Użytkownika oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu. Dodatkowo zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie adresu email Użytkownika (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy Użytkownik jej używa. Polityka Prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza obrazek profilowy Użytkownika jest widoczny publicznie w kontekście zamieszczonego przez Użytkownika komentarza.

 2. Dla Użytkowników którzy zarejestrowali się w Serwisie, Administrator przechowuje informacje osobiste wprowadzone do profilu konta Użytkownika. Każdy taki Użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy Użytkownika, czyli loginu, której nie można zmienić). Administrator Serwisu również może przeglądać i modyfikować wyżej wymienione informacje. Użytkownik może dokonać w/w zmian w zakładce – MOJE KONTO.

PRZEKAZYWANIE DANYCH PODMIOTOM TRZECIM

 1. Dane osobowe pozostawione w Serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione nieupoważnionym osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

 2. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać dane osobowe Użytkownika innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Użytkownikiem umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to następujących grup odbiorców:

  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia;

  • kurierzy;

  • operatorzy pocztowi;

  • ubezpieczyciele;

  • kancelarie prawne i windykatorzy;

  • banki;

  • operatorzy płatności;

  • organy publiczne;

  • operatorzy systemu komentarzy;

  • operatorzy rozwiązania typu chat online;

  • upoważnieni pracownicy, partnerzy, współpracownicy i firmy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania Serwisu lub obsługi zamówienia Użytkownika;

  • firmy obsługujące systemy komentarzy w Serwisie;

  • firmy, świadczące usługi księgowe na rzecz Administratora;

  • firmy, świadczące usługi marketingu i pośrednictwa sprzedaży na rzecz Administratora;

  • firmy, świadczące usługi związane z obsługą Serwisu lub obsługą i realizacją zamówienia Użytkownika na rzecz Administratora.

 3. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że Administrator nie przesyła ich poza teren Unii Europejskiej.

WYBRANE METODY OCHRONY DANYCH STOSOWANE PRZEZ ADMINISTRATORA

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych przez Użytkowników są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone za pośrednictwem Serwisu, zostają zaszyfrowane w komputerze Użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

 2. Podczas zakładania konta w Serwisie stosowany jest model zbierania danych Double Opt-In.

 3. Podczas logowania do konta sklepu internetowego w Serwisie wykorzystywane jest uwierzytelnianie – Użytkownik podaje unikalny login oraz hasło dostępu.

 4. Administrator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.

 5. W celu ochrony danych Administrator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.

 6. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Administratora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Administratora:

  • dostępu do swoich danych osobowych;

  • sprostowania swoich danych osobowych;

  • usunięcia swoich danych osobowych (tzw. “prawo do bycia zapomnianym”);

  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

  • oraz przenoszenia swoich danych osobowych.

 2. Użytkownikowi, którego dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie uzyskanej zgody przysługuje prawo żądania cofnięcia zgody w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego Administrator dokonał przed cofnięciem zgody.

 3. Powyższe żądania nie mogą dotyczyć żadnych danych, które Administrator jest zobligowany zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa (np. ze względów prawnych związanych z przepisami o prowadzeniu rachunkowości).

 4. Użytkownikowi, którego dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu opartego na art. 6 ust. 1 lit e) lub f) wobec przetwarzania jego danych osobowych – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania. Przy czym sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora a prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 6. W celu realizacji praw, o których mowa powyżej w niniejszej części Polityki Prywatności można skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem korespondencji pisemnej lub elektronicznej. Dane kontaktowe można znaleźć powyżej w części “Postanowienia ogólne” niniejszej Polityki Prywatności. Natomiast odpowiedź zostanie udzielona w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Administratora wspomnianej korespondencji, z zastrzeżeniem możliwości wydłużenia przez Administratora niniejszego terminu w razie konieczności.

ISTOTNE TECHNIKI MARKETINGOWE

 1. Administrator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Administrator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym Użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 2. Administrator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania Użytkownika na stronach Serwisu, co może dawać złudzenie, że dane osobowe Użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Administratora do operatorów reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.

 3. Administrator korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem. Administrator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym Użytkownika.

 4. Administrator stosuje rozwiązanie badające zachowanie Użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronach Serwisu. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do Administratora, operatora usługi – tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.

 5. Administrator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do Użytkowników, np. mogące przesłać maila do Użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony Serwisu, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Administratora.

TREŚCI OSADZONE Z INNYCH WITRYN ORAZ LINKI ZEWNĘTRZNE

 1. Treści zamieszczone na Serwisie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły, opinie itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby Użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

 2. Witryny mogą zbierać informacje o Użytkowniku, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie interakcji Użytkownika z osadzonym materiałem jeśli Użytkownik posiada konto i jest zalogowany do witryny, z której pochodzą osadzone treści.

 3. Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Wyżej wspomniane strony internetowe mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi Administrator zaleca się zapoznać.

INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

 1. Serwis korzysta z plików cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Serwisu.

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  1. Utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  2. Realizacji celów określonych powyżej w części “Istotne techniki marketingowe” niniejszej Polityki Prywatności;

 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies):

  1. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);

  2. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych Serwisu (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera “pomoc” lub “dokumentacja” przeglądarki internetowej.

 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z Administratorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

 9. Jeśli Użytkownik zostawi w Serwisie komentarz, będzie mógł wybrać opcję zapisu swojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.

 10. Jeśli Użytkownik posiada konto w Serwisie i zaloguje się w Serwisie, to utworzone zostanie tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy przeglądarka Użytkownika akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie usunięte, w momencie zamknięcia przeglądarki przez Użytkownika.

 11. Podczas logowania Użytkownika do Serwisu, tworzone jest dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu Użytkownika. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli Użytkownik zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wyloguje się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES PRZEZ UŻYTKOWNIKA

 1. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki.

 2. Administrator zastrzega, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

 3. W celu zarządzania ustawienia cookies należy wybrać z listy poniżej przeglądarkę internetową, której Użytkownik używa i postępować zgodnie z instrukcjami:

  Urządzenia mobilne:

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności Serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu.

 2. O wszelkich zmianach w niniejszej Polityce Prywatności Administrator będzie informować Użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.

 3. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej Polityki Prywatności Administrator pozostaje do Państwa dyspozycji – dane kontaktowe można znaleźć powyżej w części “Postanowienia ogólne” niniejszej Polityki Prywatności.

×
×

Koszyk