REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1 

Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy “Akademia Możliwości”, dostępny pod adresem internetowym www.akademiamozliwosci.com.pl, prowadzony jest przez Mileną Borkowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Akademia Możliwości Milena Borkowska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7123015735, REGON 364328106

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Akademia Możliwości Milena Borkowska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7123015735, REGON 364328106

3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.akademiamozliwosci.com.pl

6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

1. Adres siedziby firmy Sprzedawcy: Dalków 1A/3, 59-180 Dalków, Polska.

2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@akademiamozliwosci.com.pl

3. Numer telefonu Sprzedawcy: 570-420-363.

4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 52105015201000009274363309; nazwa banku: ING Bank Śląski; numer IBAN: PL52105015201000009274363309; numer BIC (dawny Swift): INGBPLPW

5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 15:00.

§ 4

Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są: 

1a. Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową m.in. typu Chrome,

1b. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), 

1c. Włączona obsługa plików cookies.

§ 5

Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych, kontaktowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). Na sklepie można znaleźć również ceny netto konkretnych produktów podane zawsze obok cen brutto, jeśli występują.

4. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż usług oraz produktów cyfrowych, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie I RABAT POWITALNY

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji dostępny pod adresem: www.akademiamozliwosci.com.pl/moje-konto
Przy czym niezbędne jest podanie adresu email oraz jego zweryfikowanie poprzez kliknięcie w link aktywacyjny przesłany w wiadomości mailowej na podany podczas rejestracji adres mailowy.

2. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu oraz hasła, na stronie: www.akademiamozliwosci.com.pl/moje-konto
Przy czym login oraz hasło zostają automatycznie wygenerowane podczas procesu rejestracji, po wypełnieniu Formularza rejestracji. Po pierwszym logowaniu się, następnie hasło można dowolnie zmienić za pomocą panelu “Moje Konto”, na stronie: www.akademiamozliwosci.com.pl/moje-konto/edit-account

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

5. Za założenie konta w Sklepie Klientowi przyznany zostanie rabat powitalny o wartości 10 PLN brutto, który Klient otrzyma drogą mailową, po pomyślnym założeniu Konta.

6. Rabat powitalny przesłany zostanie w postaci kodu rabatowego do wykorzystania w Sklepie, na adres mailowy podany w Formularzu rejestracji Konta, w mailu informacyjnym o przedmiocie rejestracji Konta zakończonej sukcesem.

7. Klient będzie mógł wykorzystać przyznany mu kod rabatowy (przyznany jako rabat powitalny) wpisując go na stronie Koszyka, a mianowicie na stronie:

www.akademiamozliwosci.com.pl/koszyk

lub w Formularzu zamówienia – w przeznaczonym ku temu miejscu, dla wartości zamówienia o wartości minimum 100 zł brutto.

8. Kod rabatowy (przyznany jako rabat powitalny) nie łączy się z innymi kuponami, promocjami i rabatami.

9. Kod rabatowy (przyznany jako rabat powitalny) Klient może wykorzystać jednorazowo (limit wykorzystania w liczbie jeden na użytkownika).

§ 7

Zasady składania Zamówienia

1. W celu złożenia Zamówienia należy:
1a. Zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
1b. Założyć Konto w Sklepie a następnie zalogować się (opcjonalnie);
1c. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Kup teraz” (lub równoznaczny);
1d. Będąc na stronie Koszyka, a mianowicie: www.akademiamozliwosci.com.pl/koszyk
należy kliknąć przycisk „Przejdź do kasy”, celem dalszej finalizacji zamówienia.
1e. Następnie należy wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych płatności, czyli danych osoby zamawiającej (imię i nazwisko Klienta), adresu rozliczeniowego do wystawienia faktury imiennej, a także danych kontaktowych do obsługi Zamówienia, czyli numeru telefonu oraz adresu email.
1f. W przypadku, gdy za zakup Klient chce otrzymać fakturę na dane firmowe, powinien zaznaczyć w Formularzu zamówienia checkbox “CHCĘ OTRZYMAĆ FAKTURĘ VAT NA DANE FIRMOWE”, a także podać dane firmowe do Faktury VAT, która ma zostać wystawiona za składane Zamówienie, czyli NIP firmy oraz nazwę firmy dla której dokonywany jest zakup.
1g. Jeżeli podczas zakupu Klient nie poda danych firmowych, w szczególności poprawnego NIPu firmy, to w niektórych przypadkach może nie otrzymać faktury na dane firmowe.
1h. Podczas wypełniania Formularza zamówienia należy wybrać jedną z dostępnych metod płatności, poprzez oznaczenie przycisku wyboru (tzw. radio button (ang.) – przycisk radiowy, przycisk opcji).
1i. W celu finalizacji zamówienia, podczas wypełniania Formularza zamówienia niezbędne jest oznaczenie dwóch checkboxów, a mianowicie:
– “Przeczytałem/łam i akceptuję Regulamin”.
Przy czym pełna treść Regulaminu znajduje się na stronie:
www.akademiamozliwosci.com.pl/regulamin-sprzedazy
– “Przeczytałem/łam i akceptuję warunki zawarte na stronie Polityka Prywatności”
Przy czym pełna treść Polityki Prywatności znajduje się na stronie:
www.akademiamozliwosci.com.pl/polityka-prywatnosci
1j. Po prawidłowym wypełnieniu Formularza zamówienia należy kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”, a następnie opłacić zamówienie w zależności od wybranego w Formularzu zamówienia sposobu płatności, w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

2. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.

3. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach Formularzy dostępnych w Sklepie.

§ 8

formy DOSTARCZENIA ZAMÓWIENIA oraz płatności

1. W przypadku zamówienia przez Klienta Produktu cyfrowego zostanie on dostarczony drogą elektroniczną (jednak nie wcześniej, niż przed uznaniem rachunku bankowego Sprzedawcy pełną kwotą wartości Zamówienia), w formie linku do pobrania pliku, którego przedmiotem jest zakupiony Produkt, na adres mailowy podany w Formularzu zamówienia, jako kontaktowy.

2. W przypadku zamówienia produktu cyfrowego przez Klienta, który posiada założone Konto może on pobrać zakupiony Produkt cyfrowy poprzez zalogowanie się na Konto, na stronie:
www.akademiamozliwosci.com.pl/moje-konto/downloads/
(jednak nie wcześniej, niż przed uznaniem rachunku bankowego Sprzedawcy pełną kwotą wartości Zamówienia).
Pobranie pliku w wyżej opisany sposób jest dodatkową, dostępną formą dostarczenia Produktu.

3. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
3a. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy;
3b. Płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu PayPal;
3c. Płatność kartą płatniczą za pośredctwem serwisu PayPal;
3d. Płatności elektroniczne za pośredctwem operatora płatności Tpay;
3e. Płatności mobilne BLIK za pośredctwem operatora płatności Tpay;
3f. Raty online za pośrednictwem operatora płatności Tpay, pod warunkiem pozytywnej decyzji kredytowej banku oraz dostępne dla zakupów o wartości od 300 PLN netto do 9 259,25 PLN netto.

4. Przy wyborze opcji płatności przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy, do dostawy zakupionego Produktu należy doliczyć czas niezbędny do uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. Zazwyczaj czas trwania księgowania wyżej wymienionej płatności to 1-2 dni robocze. 

5. Szczegółowe informacje na temat form (metod) dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

§ 9

Warunki zawarcia umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 niniejszego Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

4. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

6. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.

7. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§ 10

Prawa autorskie

1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że produkty cyfrowe dostępne w Sklepie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.

2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie, także wypożyczanie całości utworu lub jego części (fragmentu utworu) przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, w jakiejkolwiek postaci (w tym rozpowszechnianie poprzez przekazywanie linków do publikacji osobom trzecim), wykonywanie kopii poprzez drukowanie, metodą kserograficzną po wydrukowaniu, a także kopiowanie na nośniki cyfrowe stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 11

Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy: 
2a. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, 
2b. O świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, 
2c. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, 
2d. O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę, 

2e. O dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu drogą elektroniczną lub za pomocą poczty tradycyjnej. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór znajduje się na stronie:

www.akademiamozliwosci.com/formularz-odstapienia-od-umowy

oraz na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

4. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 

5. Skutkiem odstąpienia od umowy:

5a. Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. 

5b. Umowę uważa się za niezawartą.

5c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

6. Począwszy od 01.01.2021 r., prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje również osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach Konsumenta, począwszy od 01.01.2021 r. uprawnienia te dotyczą również osoby spełniającej powyższe kryteria.

§ 12

Reklamacja I gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, a nie Konsument, to strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

4. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę pliku cyfrowego, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści na drodze mailowej lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

6. Począwszy od 01.01.2021 r., przepisy w zakresie rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej dotyczące Konsumentów, znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 13

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

 

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 

2a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą. 

2b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. 

2c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). 

§ 14

Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

3. Dane osobowe pozostawione w Sklepie nie zostaną sprzedane ani udostępnione nieupoważnionym osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

4. W niektórych sytuacjach Sprzedawca ma prawo przekazywać dane osobowe Klienta innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Klientem umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Sprzedawcy. Dotyczy to następujących grup odbiorców:

 • firma hostingowa na zasadzie powierzenia;
 • kurierzy;
 • operatorzy pocztowi;
 • ubezpieczyciele;
 • kancelarie prawne i windykatorzy;
 • banki;
 • operatorzy płatności;
 • organy publiczne;
 • operatorzy systemu komentarzy;
 • operatorzy rozwiązania typu chat online;
 • upoważnieni pracownicy, partnerzy, współpracownicy i firmy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania Sklepu lub obsługi zamówienia Klienta;
 • firmy obsługujące systemy komentarzy (oceny Produktów) w Sklepie;
 • firmy, świadczące usługi księgowe na rzecz Sprzedawcy;
 • firmy, świadczące usługi marketingu i pośrednictwa sprzedaży na rzecz Sprzedawcy;
 • firmy, świadczące usługi związane z obsługą Sklepu lub obsługą i realizacją zamówienia Klienta na rzecz Sprzedawcy.

5. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że Sprzedawca nie przesyła ich poza teren Unii Europejskiej.

6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 15

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim. 

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: 

http://ec.europa.eu/consumers/odr.

×
×

Koszyk